Posted on

ILGTSPĒJĪGA ATTIEKSME PRET VIDI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ

ILGTSPĒJĪGA ATTIEKSME PRET VIDI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ
(SAFE in AE)

01/09/2019 – 31/08/2021

Pētījuma par ilgtspējīgu attieksmi pret vidi pieaugušo izglītībā ziņojums pieejams

šeit:S.A.F.E case study in adult educatiuon

un: O2 – manual_final

 

Pieaugušo izglītotāji ir galvenais virzītājspēks, lai sasniegtu sociālās pārmaiņas pasaulē.

Seši partneri no Slovākijas, Latvijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Nīderlandes ir uzsākušas īstenot Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu „Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā“ (Līgums No. 2019-1-LT01-KA204-060634).
Projekta mērķis ir attīstīt un paplašināt kompetences pieaugušo pedagogiem un personālam, kas atbalsta pieaugušos plašā ilgtspējības izpratnē par vides un klimata izaicinājumiem, koncentrējoties uz mazāku patēriņu, nulles atkritumu pārvietošanos, veselīgu dzīvesveidu, fizisko aktivitāšu ietekmi uz fizisko un garīgo veselību un dzīves kvalitāti, aktīvu pilsonību.
Šī projekta uzdevumi ir šādi:
1. Sagatavot pieaugušo izglītotāju rokasgrāmatu, kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi un kurā, cita starpā, ietilpst prasme dzīvot veselīgāku dzīvi, zināšanas par taisnīgu un ilgtspējīgu patēriņu, dzimumu līdztiesības veicināšana, izpratne par videi draudzīgu transportu un energoefektivitāti, kā arī kā ilgtspējīgas, iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes veicināšana.
2. Sniegt materiālus pieaugušajiem izglītojamajiem ar mērķi uzlabot viņu izpratni par ilgtspējīgas attīstības idejām.
Projekta mērķu sasniegšanai ir plānoti trīs galvenie rezultāti:
1) S.A.F.E (Ilgtspējīga attieksme pret vidi) gadījumu izpēte pieaugušo izglītībā;
2) S.A.F.E rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem;
3) S.A.F.E materiāls pieaugušajiem.
Rezultāti ir vērsti uz to, lai sniegtu pieaugušo izglītotājiem iespējas nostiprināt un uzlabot savas kompetences ilgtspējības jomā. Viņu ikdienas darbs ar pieaugušajiem ilgtspējības jomā nodrošinās kopīgu dzīves kvalitātes attīstību un tādējādi sniegs sociālus, ekonomiskus un ekoloģiskus ieguvumus visām iesaistītajām valstīm. Paredzams, ka projekts izraisīs dalībnieku dziļāku interesi par kādu no ilgtspējības jautājumiem un pēc kāda laika pamudinās viņus uz aktīvu pilsonību.
Projekts palīdzēs nostiprināt starptautisko sadarbību un pieredzi ilgtspējīgas attīstības ideju popularizēšanā. Paredzams, ka projekta rezultāti dos soli tālāk ilgtspējības pieejas stiprināšanas procesā gan partnervalstīs, gan visā Eiropā.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Posted on

Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai

Pieaugušo izglītotāji no četrām organizācijām (Izglītības inovāciju pārneses centrs, Conform SCARL, Evrobalkani un Campus Lidköping), strādājot kopā Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Pieaugušo problēmu risināšanas prasmju attīstīšanas stratēģijas personas veiktspējas sekmēšanai (APSES)” ietvaros, ir izveidojuši Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai:

http://xwpx.iipc.lv/apses-lv/wp-content/uploads/sites/26/2019/06/Programma_PDF_LV.pdf

 

 

 

Posted on

Aicinām uz PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRIEM

LRKM NVO

AR IZGLĪTĪBU SAISTĪTO NVO
PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRI

Apzinoties NVO atbildību mūžizglītības attīstībā, „Izglītības inovāciju pārneses centrs” un Lauku partnerība „Sēlija” Zemgales NVO projektu programmas projekta „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros rīko ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas darba seminārus:

►2.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē ►7.oktobris 10.00, Jēkabpils novada Kalna pagasta Kultūras namā (Dubultu ciemā) biedrība “Cerību logi”

Darba semināros risināmie jautājumi:

  • NVO loma mūžizglītības nodrošināšanā
  • Pieaugušo izglītības piedāvājuma/ pieprasījuma izvērtēšana
  • Labās prakses piemēri
  • EK un citi finanšu instrumenti mūžizglītības piedāvājuma kvalitātes sekmēšanai
  • Jauni kontakti – jaunas sadarbības iespējas
  • U.c. aktuālie jautājumi.

Semināra ilgums – 5 stundas. Dalībnieki saņems sertifikātus.

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas darba semināriem: ŠEIT.