Mērķi

Biedrības mērķi ir apkopot izglītības starptautiskās aktualitātes un padarīt tās pieejamākas Latvijā, kā arī sekmēt mācīšanās iespēju nodrošināšanu ikvienam mūža garumā. Tāpēc, kā galvenos darbības virzienus, biedrība ir izvirzījusi:

a) veicināt jaunāko zinātnes atzinumu un moderno izglītības tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu izglītības procesā;

b) izveidot sadarbības tīklus inovatīvās pieredzes apzināšanai un popularizēšanai un veikt sadarbības koordinēšanas funkcijas, kā arī sniegt konsultācijas;

c) veicināt starptautisko radošo sakaru attīstīšanu un Latvijas izglītības sistēmas integrāciju pasaulē;

d) veikt pētniecību, izveidot infrastruktūru praktisku pētījumu īstenošanai, sniegt rekomendācijas izglītības attīstības jomā;

e) veicināt radošus un pētnieciskus projektus izglītības attīstības jomā un īstenot tos;

f) īstenot informatīvus pasākumus sabiedrībā par izglītības un zinātnes inovācijām un sasniegumiem, to nozīmi un attīstības iespējām;

g) koordinēt un atbalstīt informatīvo biļetenu, zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu izdošanu;

h) kā arī veikt citas darbības, kas sekmē izglītības inovāciju sekmēšanu un pārnesi.