Pārvaldība

Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta divu nedēļu laikā pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram

biedram rakstisku uzaicinājumu. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

Valdes priekšsēdētāja – Anna Vintere, Valdes locekle – Aija Matīsa

GADA PĀRSKATI

Gada pārskats_2019

Gada pārskats_2018

Gada pārskats_2017