ELECTRONIC PLATFORM

Also please put to the outcomes: Electronic platform where the modules are uploaded:

prc.kedainiai.liedm.net

User name: nordplus
Password: nordplus1
( then go to the “Mano kursai” – UK-SUK)